Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojui ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigoms eiti, 0,5 et.

posted in: Skelbimai | 0

Informacija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigybė priskiriama – biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei (I). Pareigybės lygis – A2.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti pradinių klasių ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

Koeficientai nuo 12,30 iki 12,65.

Darbo pradžia numatoma – 2022-09-01.

Darbo pobūdis:

 1. Organizuoja:
  1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;
  2. bendrųjų programų vykdymą;
  3. Ilgalaikių planų derinimą;
  4. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
  5. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
  6. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;
  7. dalykų modulių, programų rengimą;
  8. ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas, mokinių tyrimus;
  9. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
  10. veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkos aprašų ir kt.) projektų svarstymą ir derinimą su savivaldos institucijomis;
  11. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
  12. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;
  13. darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją;
  14. budėjimą mokykloje;
  15. socialinį darbą.
 2. Rengia:
  1. direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijų ribose;
  2. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.);
  3. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;
  4. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jų analizę;
  5. informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.
 3. Vykdo priežiūrą:
  1. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
  2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
  3. vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoja direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);
  4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;
  5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles.
 4. Koordinuoja:
  1. vaiko gerovės komisijos darbą;
  2. metodinės tarybos veiklą;
  3. mokinių tarybos veiklą;
  4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą;
  5. mokyklos įsivertinimo veiklą;
  6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
  7. ugdymo karjerai veiklą;
  8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.
 5. Tvarko:
  1. nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;
  2. nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);
  3. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;
 6. Stebi ir analizuoja ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindina bendruomenę;
 7. Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;
 8. Teikia mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
 9. Kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.
 10. Nesant darbe mokyklos direktoriui (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlieka jo funkcijas.
 11. Vykdo kitus Vilniaus Vydūno progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį nei 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, nutarimais, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kult9ros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais darbo santykius, ugdymą, Vilniaus Vydūno progimnazijos nuostatais, direktoriaus įsakymais bei vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
 5. mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 6. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 8. išmanyti švietimo politiką, įstaigos kultūros formavimą ir kaitą, veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 9. išmanyti mokyklos įsivertinimo organizavimo ypatumus ir gebėti gautus duomenis panaudoti veiklos tobulinimui;
 10. išmanyti savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą mokyklos valdymą;
 11. išmanyti ugdymo turinio vadybą, edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 12. išmanyti mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimo galimybes ir priemones;
 13. išmanyti tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo principus ir priemones;
 14. išmanyti darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir valdymą;
 15. gebėti užmegzti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais;
 16. gebėti analizuoti, sisteminti duomenis, apibendrinti informaciją, atlikti programavimo darbus;
 17. mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis;
 18. efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, gebėti dirbti individualiai ir komandoje;
 19. būti pareigingu, diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, numatyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus;
 20. tobulinti asmeninę ir profesinę kompetencijas;
 21. neplatinti informacijos, kuri laikoma konfidencialia;
 22. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis profesinės etikos reikalavimų;
 23. tausoti įstaigos nuosavybę;
 24. laikytis saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis)

Dokumentai, kurie privalomai pateikiami

 • Prašymas dalyvauti konkurse
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas
 • Užpildyta pretendento anketa

Dokumentai pateikiami

iki 2022-06-13 (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS prašymų teikimų modulį: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-kuruojantis-pradines-klases-322;800040.html. (Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 d.d., jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.)

Išsamesnė informacija

Tel. +370 645 98679