Specialiojo pedagogo uždavinys – padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; bendradarbiauti su mokinių tėvais, mokytojais, juos konsultuoti.

Kada reikėtų kreiptis į specialųjį pedagogą?

  • Kai pastebimi mokinio ugdymo(si) sunkumai kai kuriuose arba visuose mokomuose dalykuose;
  • Kai vaikas dažnai negeba kartu su visa klase atlikti jam skirtų užduočių;
  • Kai vaikas nesupranta dėstomo dalyko, nesupranta, apie ką kalbama;
  • Kai dažnai neišlaiko dėmesio per pamoką ir dėl to neįsisavina programos;
  • Kai vaiko elgesys trukdo ne tik pačiam sau, bet ir šalia esančiam mokiniui mokytis.

Kuo gali padėti specialusis pedagogas?

  • Atlikti pirminį pedagoginį mokinio vertinimą, paruošti dokumentus tolesniam tyrimui tarnyboje, bei įvertinti mokinio pažangą mokykloje.
  • Padėti specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavinti sutrikusias funkcijas, organizuojant individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas.
  • Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinio tikrąjį žinių lygį ir/ar sutrikusias funkcijas.
  • Teikti metodinę pagalbą ir rekomendacijas mokyklos bendruomenei.

Individualios konsultacijos ir metodinės pagalbos teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais pirmadieniais 15.00 – 16.00, antradieniais 15.00 – 16.00, trečiadieniais 15.00 – 16.00. Galima kreiptis ir e. paštu irma.pavilioniene@vydunoprogimnazija.lt; birute.staneviciene@vydunoprogimnazija.lt

Specialioji pedagogė – logopedė Irma Pavilionienė (1-4 kl.)

Specialioji pedagogė – Birutė Stanevičienė (5-8 kl.)