Vilniaus Vydūno progimnazijos nuostatai

Įsakymas dėl vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo

Vilniaus Vydūno progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus Vydūno progimnazijos smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus Vydūno progimnazijos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka

Vilniaus Vydūno progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Vilniaus Vydūno progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka Vilniaus Vydūno progimnazijoje

Pirmosios pagalbos organizavimo Vilniaus Vydūno progimnazijoje tvarka

Vilniaus Vydūno progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus Vydūno progimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Dėl mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygio pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus Vydūno progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vilniaus Vydūno progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas