Vilniaus Vydūno progimnazijos nuostatai

Vilniaus Vydūno progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus Vydūno progimnazijos smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2022–2023 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2023 – 2025 m. prevencijos priemonių planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka

Vilniaus Vydūno progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Vilniaus Vydūno progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka Vilniaus Vydūno progimnazijoje

Pirmosios pagalbos organizavimo Vilniaus Vydūno progimnazijoje tvarka