• Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, dalykų mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas.
  • Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų, atlieka šviečiamąjį-informacinį prevencinį darbą.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Kartu su mokytojais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.
  • Koordinuoja nemokamo maitinimo organizavimą ir jo apskaitą mokykloje

Vydūno progimnazijos socialiniai pedagogai:

Koordinuoja 1-3 kl. Dalia Petkūnienė, El. paštas: dalia.petkuniene@vydunoprogimnazija.lt, +370 660 93759

Koordinuoja 4-8 kl. Dainora Lūžaitė, El. paštas: dainora.luzaite@vydunoprogimnazija.lt, +370 660 93762