• Mokykloje dirbantis psichologas įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
• Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
• Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
• Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.
• Atlieka mokyklai aktualius psichologinius tyrimus.
• Tvarko reikalingą dokumentaciją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:

Kreipiasi mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
• Kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
• Kreipiasi mokytojai (gavę tėvų, globėjų, rūpintojų sutikimą);
• Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadoje nurodžius psichologinės pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams).
• Prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba, tėvams nesirūpinant vaiku.

Psichologė Agnė Olšauskaitė

Vydūno progimnazijos psichologai:

Agnė Olšauskaitė: El. paštas agne.olsauskaite@vydunoprogimnazija.lt

Justas Pleskys: El. paštas justas.pleskys@vydunoprogimnazija.lt