Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams pareigoms eiti (1 et.)

posted in: Uncategorized | 0

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir pavaduotojų grupei (I). Pareigybės lygis – A2.
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė reikalinga organizuoti atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, planuoti, organizuoti ir vadovauti įstaigos aptarnaujančio personalo darbui, organizuoti ugdymo turinio aptarnavimo darbus, kurti, prižiūrėti edukacines aplinkas.

Darbo pobūdis:

 1. organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą, rengia nepedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus;
 2. organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų sutartis, pildo duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų IS  bazėje;
 3. organizuoja Įstaigos aprūpinimą reikalingais baldais, įrengimais, medžiagomis, priemonėmis;
 4. aprūpina ūkinį ir aptarnaujantį personalą reikalingomis darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, medžiagomis, įrankiais ir kt.;
 5. užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
 6. nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 7. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 8. instruktuoja darbuotojus darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais, tvarko instruktažų apskaitą;
 9. užtikrina taupų ir racionalų Įstaigos materialaus ir nematerialaus turto, žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą;
 10. organizuoja Įstaigos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir remontą;
 11. vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, organizuoja jų profesinį tobulinimą;
 12. vykdo tiesiogiai pavaldžių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę;
 13. rengia ir teikia reikalingą informaciją, ataskaitas iš savo darbo srities;
 14. organizuoja įrengimų, valdomų sistemų patikras, varžų matavimus, užtikrina jų priežiūrą ir savalaikį remontą;
 15. organizuoja ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimo į Įstaigą apskaitą, teritorijos ir jos prieigų stebėjimą;
 16. teikia pasiūlymus dėl mokymo ir kitų progimnazijos veiklai reikalingų priemonių įsigijimo lėšų ir būdų;
 17. rengia atsiskaitymų projektus, teikia informaciją išorės institucijoms dėl pastatų eksploatavimo, ūkio reikalų, priešgaisrinės ir civilinės saugos bei kitais klausimais savo kompetencijų ribose;
 18. dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius, teikia pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos ataskaitai, biudžeto sąmatai;
 19. rengia pavaldžių darbuotojų priėmimo ir darbo organizavimo dokumentų projektus, lokalinius teisės aktus;
 20. kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą;
 21. vykdo kitus Vilniaus Vydūno progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą.
 2. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, nutarimais, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais darbo santykius, ugdymą, Vilniaus Vydūno progimnazijos nuostatais, direktoriaus įsakymais bei vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
 3. žinoti švietimo įstaigos ūkio tvarkymui  keliamus reikalavimus;
 4. mokėti lietuvių kalbą;
 5. mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis,  naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, duomenis, apibendrinti informaciją;
 8. efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, gebėti dirbti individualiai ir komandoje;
 9. gebėti organizuoti aptarnaujančio personalo darbą, jiems vadovauti, teikti duomenis darbo laiko apskaitai;
 10. mokėti vesti medžiagų ir turto apskaitą, įforminti pirkimus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiniu turtu susijusią apskaitą;
 11. turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos ir kitus teisės aktuose numatytus pažymėjimus;
 12. gerai išmanyti darbų saugą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, sanitarijos higienos reikalavimus, žinoti šias sritis reglamentuojančius teisės aktus;
 13. išmanyti apie pastatų priežiūrą, vidaus patalpų remontą, šildymą, vėdinimą, vandentiekį, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus.
 14. būti pareigingu, diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, numatyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus;
 15. tobulinti asmeninę ir profesinę kompetencijas;
 16. neplatinti informacijos, kuri laikoma konfidencialia;
 17. laikytis profesinės etikos reikalavimų;
 18. tausoti įstaigos nuosavybę;
 19. laikytis saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai, kurie privalomai pateikiami:

 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gyvenimo aprašymas
 • Užpildyta pretendento anketa

Dokumentai pateikiami iki 2022-05-24 (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS prašymų teikimų modulį: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-reikalams-322;794480.html. (Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 d.d., jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.)

Išsamesnė informacija tel. +370 645 98679

VILNIAUS VYDŪNO PROGIMNAZIJA, Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius,  Įm. kodas 306009596